Så jobbar vi för en hållbar byggbransch

Hållbarhet

Att tänka långsiktigt i allt vi gör präglar vårt arbete. I praktiken innebär det att vi erbjuder produkter och lösningar som håller över tid. Enkla och säkra lösningar som betyder att arbetet kan utföras effektivt. Utan onödiga stopp eller onödigt svinn. Vårt mål är helt enkelt att lämna i arv hållbara installationer som har uppförts utan onödigt resursslöseri.

Så arbetar vi

Vårt arbete med att utveckla och erbjuda infästningslösningar måste både idag och imorgon bygga på hållbara val. Vi vill att det synsättet ska genomsyra hela värdekedjan – från underleverantör och tillverkning till distribution.  I takt med att vår kunskap om vår påverkan på såväl miljömässiga som ekonomiska och sociala förhållanden ökar, vill vi efterlämna något bättre än vi gjorde igår. Men, även om vi har hållbarhetsmål integrerade i vår strategi så ser vi att det inte räcker för att få med alla parter. Vi har därför satt upp ett hållbarhetsramverk som omfattar de delar vi som företag kan påverka. Från underleverantör till kund.

Våra fokusområden:

1. Produkt- och tjänsteerbjudande

Hög kvalitet är av yttersta vikt för vår verksamhet och betyder för oss säkra och långlivade produkter. Våra produkter ska borga för installationer som inte begränsar livstiden för de byggnader eller produkter i vilka de ingår. Vi kompletterar vårt produkterbjudande med tjänster som ska hjälpa användarna att mer effektivt utföra sina infästningsarbeten. I slutändan ska tjänsterna även leda till en mer resurseffektiv användning som inte bara gynnar våra kunder utan också vår miljö. Oavsett om det handlar om hållfasthetstester, dimensioneringsstöd för en applikation, system för hantering av infästningsprodukter eller automatisering av infästning. 

2. Hälsa och säkerhet

Hälsa och säkerhet är kritiska värderingar i vårt erbjudande men också i vår verksamhet. I praktiken kopplar vi ihop dessa värderingar med en god arbetsmiljö och ser dem som en förutsättning för att kunna utföra ett bra arbete. Oavsett om det är hos underleverantörer, bland vår egen personal eller hos våra kunder.

3. Miljö

Vi lever tyvärr in en värld där vi i vår jakt på förädling efterlämnar en miljö som stadigt blir sämre. Med risk för katastrofala konsekvenser. Vi står fast beslutna om att ta vårt ansvar och kontinuerligt göra val som minskar den negativa miljöpåverkan.

4. Jämställdhet och mångfald

Vi tror på en jämställd värld där personer ges lika möjlighet oavsett kön, ursprung, religion, sexualitet, mm. I en värld där olikheter tillvaratas minskar risken för konflikt och vi kan bättre omfamna de klimatförändringar vi möter. Som företag är det vårt ansvar att föregå med ett jämställt exempel och även påverka det vi kan i rätt riktning.

5. Material och avfall

En viktig komponent i att minska vår negativa påverkan på vår miljö är att öka återanvändning och återvinning samt minska svinn för att minska onödig utvinning av råmaterial. Val av material ska i möjligaste mån vara sådant som kan återanvändas eller återvinnas och vi ska erbjuda lösningar som minskar onödigt svinn av material i egna och kunders processer.

6. Hållbara värdekedjor

Vi arbetar för en mer hållbar produktion genom hela vår värdekedja, även om tillverkningen sker i huvudsak av underleverantörer och utan direkt påverkan av oss. Därför har vi också ett ansvar för att ständigt utveckla och följa upp även i våra leverantörssamarbeten, vilket omfattar samtliga hållbarhetsområden från hälsa & säkerhet till material & avfall.

Våra hållbarhetsmål

Vi kan inte blunda för det faktum att konsumtions- och produktionsmönster har negativ påverkan på vår miljö. Eller att vi omedelbart måste vidta åtgärder för att vända denna utveckling.

Vi har därför pekat ut två av FNs hållbarsmål som primära fokusområden i vårt arbete och som vi ser direkt kopplar till vår strategi:

Mål 12. Se till att konsumtions- och produktionsmönster är hållbara.
Mål 13. Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringen och dess konsekvenser.

Vi är också övertygade om att den dagen då vi uppnår jämställdhet så kommer många av de problem vi ser idag att dramatiskt reduceras. Vi ser också att den ekonomiska utvecklingen måste gå i takt med anständiga arbetsvillkor för alla. Som ett resultat av detta har vi utpekat ytterligare två av FNs hållbarhetsmål, som vi aktivt ska arbeta med att förbättra oss inom.

Oavsett geografi eller om det är vår egen eller våra underleverantörers verksamhet:

Mål 5. Uppnå jämställdhet och stärka alla kvinnors och flickors egenmakt.
Mål 8. Verka för en stadig och hållbar ekonomisk tillväxt för alla, full och produktiv sysselsättning och anständiga arbetsvillkor för alla.

Våra fokusområden

•    Minska våra koldioxidutsläpp från transporter 
•    Öka användning av förnyelsebar elförsörjning 
•    Minska svinn av infästningsprodukter under installationsarbetet
•    Intern eller extern miljöcertifiering & -revision av leverantörer 
•    Öka graden av återvinning
•    Introducera produkter som bidrar till en mer hållbar och säker infästning eller en mer effektiv & ergonomiskt riktig installation 
•    Öka andelen kvinnor och öka graden av mångfald inom verksamheten
•    Öka förståelsen hos kring hållbart arbete hos våra kunder, vår egen personal och underleverantörer 

Vår hållbarhetsstyrning 

Vår styrning baseras på gällande lagstiftning, de regler som är konsekvensen av att ingå i ett börsnoterat svenskt bolag samt på våra interna policyer och ramar. Dessa policyer beskriver de regler och förhållningssätt som vi internt ska följa men också de krav vi ställer på hela vår värdekedja av leverantörer.
Utöver detta så sätter vi mål för olika områden av vår verksamhet, där hållbarhet är exempel på ett område. För att säkerställa framdrift och att vi följer upp utvecklingen har vi centrala och lokala nyckeltal. Dessa nyckeltal är alla upprättade för att ge effekt på våra utpekade fokusområden för hållbarhet i ESSVE.

För att effektivt tydliggöra för våra underleverantörer vilka krav vi ställer på dem, och vad vi anser är viktiga utvecklingsområden, finns en Supplier Code of Conduct upprättad. Denna följs upp dels via självskattning och leverantörernas egna kontroller, dels via revisioner och inspektioner av vår egen personal och tredje part. Sammantaget ger uppföljningen en så korrekt bild som möjligt av hur vi bedriver vårt miljöarbete och hur vi upprätthåller god produktkvalitet, affärsetik, arbetsmiljö och arbetsrätt. 

Whistleblowing funktion

Vi strävar kontinuerligt efter att vara ett ansvarsfullt företag som främjar rättvist och etiskt beteende.

Vi uppmuntrar anställda, affärspartners och deras anställda att rapportera problem som går emot mot vår uppförandekod, vår policy eller är ett brott mot lagen. ESSVE har implementerat ett whistleblowing-system via våra ägare (Bergman & Beving). Whistleblowing-systemet tillhandahålls av en extern tjänsteleverantör och möjliggör anonym rapportering. Rapporterna behandlas med strikt konfidentialitet. Om du upplever eller observerar missförhållanden som involverar ESSVE, vill vi att du säger till.

Mer om vårt hållbarhetsarbete

essve-iso-certifiering

ISO certifiering

Vårt ledningssystem är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001.

materialval-en-komplex-miljöfråga-essve

Materialval en komplex miljöfråga

Läs mer om hur vi tänker kring vår förpackningslösning.

Genom att klicka på 'Acceptera alla' samtycker du till att vi kan samla in information om dig för olika ändamål, inklusive: Statistik och Marknadsföring.