Uzziniet vairāk par mūsu ilgtspējas tendencēm.

Ilgtspēja

Mūsu darbu raksturo ilgtermiņa domāšana it visā. Praktiski tas nozīmē, ka mēs piedāvājam tādus produktus un risinājumus, kuri iztur laika pārbaudi. Risinājumi ir vienkārši un droši, un, tos izmantojot, darbu var veikt efektīvi, bez nevajadzīgiem pārtraukumiem un nelietderīga līdzekļu izlietojuma. Mūsu mērķis ir atstāt mantojumā ilgtspējīgas konstrukcijas, kas uzbūvētas bez liekas resursu izšķērdēšanas.

Tā mēs strādājam

Mūsu ikdienas bizness, izstrādājot un piedāvājot stiprinājuma risinājumus, ir balstīts uz ilgtspējīgu izvēli šodien un rīt. Mēs nodrošinām, ka šī pieeja aptver visu mūsu vērtību ķēdi, sākot no piegādātājiem un ražošanas līdz mārketingam. Palielinoties zināšanām par mūsu darbību ietekmi uz vidi, kā arī uz ekonomiskajiem un sociālajiem apstākļiem, mēs vienmēr cenšamies šodien paveikt labāk nekā vakar. Kaut arī ilgtspējības mērķi ir iekļauti mūsu stratēģijā, tie nav pietiekami, lai iesaistītu visas puses. Tāpēc mēs esam izveidojuši ilgtspējības sistēmu, kas aptver visus aspektus, kurus mēs kā uzņēmums varam ietekmēt.

MŪSU ILGTSPĒJAS SISTĒMĀ IETILPST SEŠAS GALVENĀS JOMAS:


1. Produktu un pakalpojumu piedāvājums

Kvalitāte mums ir ārkārtīgi svarīga, jo mēs radām drošus un ilgstoši izmantojamus produktus. Mūsu ražotajiem produktiem ir jāsniedz kvalitātes garantija, un tie nedrīkst ierobežot būvju vai izstrādājumu, kurās tie ir iekļauti, kalpošanas ilgumu. Mēs papildinām savu produktu piedāvājumu ar pakalpojumiem, kas palīdz lietotājiem efektīvāk paveikt stiprināšanas darbus. Galu galā pakalpojumi arī ļauj efektīvāk izmantot resursus, kas nāk par labu ne vien mūsu klientiem, bet arī videi, – vai tie būtu stiprības testi, atbalsts izmēru noteikšanā, stiprinājumu izmantošanas sistēmas izstrāde vai stiprinājumu automatizācija.  

2. Veselības aizsardzība un drošība

Veselības aizsardzība un drošība ir mūsu piedāvāto produktu, kā arī mūsu darbības pamatvērtības. Praksē mēs šīs vērtības saistām ar atbilstošu darba vidi un uzskatām tās par priekšnoteikumu, lai varētu veikt darbu kvalitatīvi. Tas attiecas gan uz apakšuzņēmējiem, gan mūsu pašu darbiniekiem un klientiem.

3. Vides aizsardzība

Diemžēl mēs dzīvojam pasaulē, kur mūsu centieni pilnveidoties ietekmē vidi, nepārtraukti pasliktinot tās stāvokli. Tam ir katastrofālu seku risks. Mēs esam apņēmušies uzņemties atbildību un nepārtraukti izdarīt tādas izvēles, kas samazina negatīvo ietekmi uz vidi.

4. Līdztiesība un daudzveidība

Mēs ticam vienlīdzīgai pasaulei, kurā cilvēkiem tiek dotas līdzīgas iespējas neatkarīgi no dzimuma, izcelsmes, reliģijas, seksualitātes utt. Pasaulē, kurā respektē atšķirības, samazinās konfliktu risks un mēs labāk uztveram klimata pārmaiņas, ar kurām saskaramies. Mūsu uzņēmuma pienākums ir rādīt piemēru līdztiesības jautājumos un pozitīvi ietekmēt to, kas ir mūsu spēkos.

5. Materiālu izmantošana un atkritumu apstrāde 

Svarīgs aspekts, lai samazinātu negatīvo ietekmi uz vidi, ir palielināt atkārtotu izmantošanu un pārstrādi, kā arī samazināt nelietderīgu līdzekļu izmantošanu, lai minimizētu nevajadzīgu izejvielu ieguvi. Materiālu izvēlei pēc iespējas jābūt tādai, lai tos varētu izmantot atkārtoti vai pārstrādāt, un mums ir jāpiedāvā tādi risinājumi, kas samazina materiālu nelietderīgu izmantošanu mūsu pašu un klientu procesos.

6. Ilgspējīga ražošanas ķēde

Mēs cenšamies panākt lielāku ilgtspēju visā mūsu ražošanas ķēdē, pat ja ražošanu galvenokārt veic apakšuzņēmēji bez mūsu tiešas iesaistes. Tāpēc mums ir pienākums nemitīgi attīstīties un sekot līdzi sadarbībai ar piegādātājiem, kas ietver visas ilgtspējas jomas, no veselības aizsardzības un drošības līdz materiālu izmantošanai un atkritumu apstrādei.

Ilgspējīgas attiestības mērķi

Mēs nedrīkstam ignorēt to, ka patēriņa un ražošanas modeļi negatīvi ietekmē apkārtējo vidi, un mums nekavējoties jārīkojas, lai izmainītu šo tendenci.

Tāpēc kā galvenās atbildības jomas savā darbā esam izvirzījuši divus no ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem, kas, mūsuprāt, ir tieši saistīti ar uzņēmuma stratēģiju:

12. mērķis. Nodrošināt ilgtspējīgus patēriņa paradumus un ražošanas modeļus.
13. mērķis. Veikt steidzamus pasākumus, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām un to ietekmi.

 

Mēs arī esam pārliecināti, ka tad, kad būsim sasnieguši līdztiesību – it īpaši starp vīriešiem un sievietēm –, daudzas no šodien redzamajām problēmām būtiski mazināsies. Mēs arī saprotam, ka ekonomikas attīstībai ir jāiet roku rokā ar pienācīgiem darba apstākļiem visiem. Tā rezultātā mēs identificējām vēl divus ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus, kuru ietvaros mums aktīvi jāstrādā, lai uzlabotu mūsu darbu.

Neatkarīgi no ģeogrāfiskās atrašanās vietas un tā, vai runa ir par mūsu pašu vai apakšuzņēmēju darbību:

5. mērķis. Panākt dzimumu līdztiesību.
8. mērķis. Veicināt noturīgu, iekļaujošu un ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi, pilnīgu un produktīvu nodarbinātību, kā arī cilvēka cienīgu darbu visiem.

Galvenās jomas

 •  Samazināt mūsu transporta radītās oglekļa dioksīda emisijas 
  •    Palielināt atjaunojamās elektroenerģijas izmantošanu 
  •    Samazināt stiprinājumu materiālu nepiemērotu izlietošanu uzstādīšanas gaitā 
  •    Iekšēja vai ārēja vides sertifikācija un piegādātāju revīzija 
  •    Palielināt materiālu pārstrādes pakāpi 
  •    Ieviest produktus, kas veicina ilgtspējīgāku un drošāku stiprinājumu izmantošanu, kā arī efektīvāku un ergonomiski pielāgotu uzstādīšanu 
  •    Palielināt sieviešu īpatsvaru un palielināt daudzveidību 
  •    Veicināt izpratni par ilgtspējīgu darbu klientu, pašu darbinieku un apakšuzņēmēju starpā 

Ilgspējas vadība 

Mūsu īstenotā ilgtspēja balstās uz spēkā esošajiem tiesību aktiem, noteikumiem, kas jāievēro biržā kotētā Zviedrijas uzņēmumā, un mūsu iekšējām politikām un pamatnosacījumiem. Ir ietverti noteikumi un pieejas, kas jāievēro uzņēmuma ietvaros, kā arī prasības, kuras mēs izvirzām visai mūsu piegādātāju ražošanas ķēdei.
Papildus tam esam izvirzījuši mērķus dažādām mūsu darbības jomām, piemēram, ilgtspējai. Lai nodrošinātu progresu un sekotu līdzi attīstībai, esam noteikuši centrālā un vietējā līmeņa galvenos rādītājus. Visi galvenie rādītāji ir noteikti, lai ietekmētu mūsu noteiktās ESSVE ilgtspējas jomas.


Lai efektīvi paskaidrotu mūsu apakšuzņēmējiem, kādas prasības mēs viņiem izvirzām un kuras attīstības jomas mēs uzskatām par svarīgām, ir izveidots Piegādātāju rīcības kodekss. To piemēro, gan piegādātājiem pašiem veicot novērtējumu un pārbaudes uzņēmuma iekšienē, gan ar atlases un pārbaužu palīdzību, ko īsteno mūsu darbinieki un trešās personas. Līdz ar to turpmākie pasākumi sniedz pēc iespējas precīzāku priekšstatu par mūsu īstenotajiem vides aizsardzības pasākumiem un mūsu spēju nodrošināt augstu produktu kvalitāti, uzņēmējdarbības ētiku, darba vidi un darba tiesību ievērošanu. 

Ziņošana par pārkāpumiem

 ESSVE pastāvīgi cenšas būt atbildīgs uzņēmums, kas veicina godīgu un ētisku rīcību. Mēs aicinām savus darbiniekus, kā arī sadarbības partnerus un viņu darbiniekus ziņot par problēmām, kas varētu būt mūsu Rīcības kodeksa, mūsu politikas vai likuma pārkāpums. 
ESSVE ar mūsu īpašnieku (Bergman & Beving) starpniecību ir ieviesusi trauksmes celšanas sistēmu. Trauksmes celšanas sistēmu nodrošina ārējs pakalpojumu sniedzējs, un tā ļauj anonīmi ziņot. Ziņojumi tiek izskatīti, ievērojot stingru konfidencialitāti. Ja esat saskāries ar pārkāpumiem vai novērojis pārkāpumus, kas saistīti ar ESSVE, mēs vēlamies, lai jūs par tiem ziņotu.

Vairāk par mūsu ilgtspējas darbu

essve-iso-sertifikāti

ISO sertifikāti

Mūsu uzņēmuma vadība ir sertificēta saskaņā ar ISO 9001 un ISO 14001 prasībām

materialval-en-komplex-miljöfråga-essve

Iepakojuma izvēle nekaitējot videi

Lasiet vairāk par to, vai mēs domājam par mūsu iepakojumu un meklējam videi draudzīgākos risinājumus.

Noklikšķinot uz "Piekrist", jūs piekrītat, ka mēs varam apkopot informāciju par jums, dažādiem mērķiem, tostarp: Statistika un mārketings