Lägg trallbrädorna med rätt avstånd kant-till-kant

Alla träkonstruktioner sväller och krymper beroende på vädret, och vid olämplig montering kan problem uppstå med deformerade trallbrädor och infästning som går av. Enligt Svenskt Träs rekommendationer ska alla brädor läggas med rätt avstånd kant-till-kant oavsett virkestyp.

Trallen håller längre

Utvändigt monterade trallbrädor ska monteras med hänsyn till svällning och krympning. Om trallen monteras för tätt riskerar man skador när trallen sväller ihop i fuktig väderlek. Monteras den för glest kommer springorna mellan trallbrädorna bli onödigt stora under torrperioder.

Ändrade rekommendationer från Svenskt Trä

Då det är svårt att bestämma hur fuktiga trallbrädorna är vid leverans rekommenderar branschorganisationen Svenskt Trä att brädorna inte monteras med förutbestämda avstånd. Istället ska trallbrädorna monteras med olika fasta avstånd från kant till kant beroende på trallbrädans dimension. Oberoende av trallens fuktighet vid montaget kommer då avståndet mellan trallbrädorna vara acceptabelt både vid torr och fuktig väderlek.

Läs mer hos Svenskt Trä.

Så här monterar du trall enligt Svenskt Trä

Mät avståndet från kant till kant när du lägger trallbrädorna (se bild 1). Observera att mellanrummet mellan trallbrädorna påverkas av brädans bredd och virkestyp.

Trallskruvarna bör alltid monteras 30 mm från kanten av trallbrädan för att minska risken för sprickor i trallbrädan. (se bild 2).

Förborra helst för trallskruvarna vid ändträet, för att ytterligare minska risken för sprickor.

Undvik att skarva trallbrädorna så långt det är möjligt. Om det inte går, behöver du eventuellt montera spikreglar vid skarven och trallskruvarna 45 mm från ändträet för att minska risken för sprickor (se bild 3).

Fuktskydda hela golvbjälken och spikregeln med en längsgående remsa av grundisoleringspapp (se bild 3). Även bärlinan mot husgrund eller vägg bör skyddas med grundisoleringspapp (se bild 2).

Trallskruven ska monteras vinkelrätt mot trallbrädan och skruvhuvudet ska vara i nivå med trallbrädans yta, inte djupare, för att undvika fuktangrepp (se bild 4).

Svensk_trä_1000x440.jpg

Virkesdimensioner

Svensk_trä_virkestabell_1000x440.jpg

 

Svenskt Trä

Svenskt Träs huvuduppdrag är att bredda marknaden för, och öka värdet på, svenskt trä och träprodukter inom byggande, inredning och emballage. Genom att inspirera, informera och sprida kunskap lyfter vi fram trä som ett konkurrenskraftigt, förnybart, mångsidigt och naturligt material. Svenskt Trä driver också viktiga bransch- och handelsfrågor för sina medlemmar.

Svenskt Trä representerar svensk sågverksnäring och är en del av branschorganisationen Skogsindustrierna. Svenskt Trä företräder också svensk limträ- och förpackningsindustri samt har ett nära samarbete med svensk bygghandel och trävarugrossisterna.

 

Läs nästa sida: Dolt eller synligt montage  >>

<< Läs föregående sida: Infästning regelverk