Ogólne Warunki Umów

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejsze Ogólne Warunki Umów (dalej jako „OWU”) zawierają ramowe postanowienia umów zawieranych przez ESSVE Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (dalej jako „ESSVE”), w zakresie zawierania i wykonywania umów sprzedaży, płatności ceny, wydania lub dostawy zakupionego towaru, odstąpienia od umowy, jej rozwiązania, reklamacji i ochrony danych osobowych kupujących. Załącznikiem do OWU są formularze stanowiące wzór oświadczenia kupującego o odstąpieniu od umowy, wzór oświadczenia o osobach uprawnionych do dokonywania zamówień w imieniu kupującego.
2. OWU stanowią integralną część każdej umowy sprzedaży zawieranej przez ESSVE. OWU stanowią również integralną część każdej umowy o współpracę zawieranej przez ESSVE w zakresie. Strony mogą w sposób odmienny uregulować pozostałe postanowienia umowne, jednak regulacja taka wymaga wyraźnej zgody obu Stron.
3. Wszelkie kwoty wskazane w OWU są kwotami netto, tzn. nie uwzględniają podatku od towarów i usług ani innych obciążeń fiskalnych z nimi związanych.
II. PRZEDMIOT UMÓW ZAWIERANYCH PRZEZ ESSVE
1. Przedmiotem umów zawieranych przez ESSVE jest jednorazowa sprzedaż kontrahentowi towarów będących w ofercie ESSVE (zwana dalej „Sprzedażą Jednorazową”), oraz określenie zasad stałej współpracy Stron umowy, tj. określenie sposobu dokonywania zamówień, terminów płatności, limitu kredytu kupieckiego, zasad dostawy towaru, procedur reklamacji i zwrotów oraz przesyłek towarów wraz z zabezpieczeniem przed ewentualnym brakiem zapłaty przez kupującego (zwanej dalej „Umową Stałej Współpracy”).
2. Produktami oferowanymi przez ESSVE są w szczególności produkty marki ESSVE, Guardian, FireSeal oraz produkty innych marek, których ESSVE jest autoryzowanym dystrybutorem.
III. ZASADY SPRZEDAŻY JEDNORAZOWEJ
1. W ramach wzajemnej współpracy, ESSVE zobowiązuje się do sprzedaży Kupującemu produktów marek ESSVE, FireSeal, Guardian, i innymi znajdującymi się w ofercie ESSVE.
2. Kupujący zobowiązuje się do:
1) nabycia produktów znajdujących się w ofercie ESSVE we własnym imieniu i na własny rachunek;
2) terminowej zapłaty za nabyty towar.
3. Nawiązanie współpracy następuje w chwili akceptacji przez ESSVE zamówienia złożonego przez Kupującego.
4. Ryzyko i koszty związane z transportem zamówionych towarów obciąża Kupującego, chyba że Strony zgodnie postanowią inaczej.
5. Jeśli Kupujące zakupił towary w ESSVE więcej niż raz i co najmniej jedna należność opisana w fakturze VAT stała się wymagalna, ale Kupujący nadal nie zapłacił ceny zakupu, ESSVE może wstrzymać dostawę zamówionych towarów do czasu uregulowania zaległości przez Kupującego.
IV. ZASADY UMÓW STAŁEJ WSPÓŁPRACY-
Obowiązki Stron
1. W ramach wzajemnej współpracy, ESSVE zobowiązuje się do:
1) sprzedaży Kupującemu produktów marek ESSVE, FireSeal, Guardian, i innymi znajdującymi się w ofercie ESSVE, zgodnie z warunkami handlowymi ustalonymi w odrębnym dokumencie – Warunkach Handlowych;
2) rozliczenia obrotu Kupującego i przyznania mu rabatów, zgodnie z zasadami określonymi w Warunkach Handlowych;
3) zorganizowania co najmniej jednego szkolenia produktowego dla osób wskazanych przez Odbiorcę (nie więcej niż 3 osoby, chyba, że Strony uzgodnią odmiennie), odpowiadających za dalszą sprzedaż produktów zakupionych w ESSVE;
4) zapewnienia Kupującemu pomocy marketingowej, wspierającej sprzedaż produktów ESSVE
5) udzielenia Kupującemu niewyłącznej, nieodpłatnej, ograniczonej w czasie do czasu trwania umowy licencji na korzystanie z logotypu ESSVE zgodnie z wytycznymi ESSVE, przekazanie plików zawierających logotyp ESSVE do użytku zgodnie z umową oraz dokumentów technicznych i materiałów marketingowych, w tym zdjęć, produktów.
2. Kupujący zobowiązuje się do:
1) nabycia produktów znajdujących się w ofercie ESSVE we własnym imieniu i na własny rachunek w celu dalszej odsprzedaży, zgodnie z ustalonymi Warunkami Handlowymi;
2) terminowej zapłaty za nabyty towar;
3) promowania sprzedaży produktów i rozwiązań oferowanych przez ESSVE;
4) przekazywania Kupującemu uwag i sugestii mogących usprawnić współpracę handlową pomiędzy Stronami;
5) używania logotypu ESSVE i innych zastrzeżonych znaków towarowych sprzedawanych produktów zakupionych od ESSVE, wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem, zasadami użycia znaku i w granicach otrzymanych pozwoleń;
3. Strony wspólnie zobowiązują się do:
1) aktywnej współpracy w zakresie zwiększenia poziomu sprzedaży produktów marek ESSVE, FireSeal i Guardian oraz innych znajdujących się w ofercie ESSVE;
2) wykonywania obowiązków wynikających z zawartej umowy z należytą starannością i najlepszą wiedzą oraz chronienia interesów drugiej Strony.
Nawiązanie współpracy
4. Nawiązanie współpracy między Stronami następuje poprzez podpisanie Warunków Handlowych, ustalających szczegóły współpracy między Stronami.
5. Kupujący na każde żądanie ESSVE jest zobowiązany dostarczyć aktualne dokumenty rejestrowe albo wszelkie inne dokumenty niezbędne do określenia i potwierdzenia jego sytuacji finansowej i formalnej. Dostarczenie dokumentów musi nastąpić w terminie 14 dni od dnia odebrania wezwania przez Kupującego albo od dnia nadania wezwania za pośrednictwem komunikacji na odległość, w tym za pośrednictwem e-maila.
6. Integralnym elementem Warunków Handlowych jest oświadczenie o osobach uprawnionych do składania w imieniu Kupującego zamówień i innych oświadczeń woli. W przypadku niezłożenia
takiego oświadczenia, osobę składającą zamówienie w imieniu Kupującego uznaje się za należycie umocowaną w przypadku niezgłoszenia zastrzeżeń w terminie 7 dni od dnia dostarczenia zakupionych towarów wraz z fakturą VAT lub przesłania faktury VAT drogą elektroniczną lub za pośrednictwem poczty e-mail.
Składanie zamówień
7. Kupujący składa zamówienie w formie pisemnej lub dokumentowej za pośrednictwem środków komunikacji na odległość, w tym w szczególności za pośrednictwem e-maila, faksu lub w inny utrwalony sposób drogą elektroniczną za pośrednictwem przedstawiciela ESSVE korzystając z pośrednictwa dedykowanego systemu zamówień.
8. Kupujący ponosi odpowiedzialność za złożone zamówienie. Błędnie złożone zamówienie nie może być podstawą reklamacji dostawy. Jeśli Strony tak zgodnie postanowią, możliwe jest dokonanie wymiany zamówionego towaru na koszt i ryzyko Kupującego.
9. Prawidłowo złożone zamówienie powinno zawierać:
1) numer indeksu towarowego produktu;
2) ilość zamawianego towaru;
3) warunki płatność
4) adres dostawy.
10. ESSVE może w terminie 7 dni od dnia otrzymania zamówienia wskazać na inny sposób realizacji zamówienia oraz na inny sposób rozliczenia zamówienia, w szczególności, jeśli poprzednio złożone zamówienia nie zostały jeszcze opłacone a Kupującemu nie udzielono kredytu kupieckiego albo udzielony kredyt kupiecki został przekroczony.
11. Termin realizacji złożonego zamówienia potwierdza ESSVE w potwierdzeniu zamówienia.
12. W przypadku zgłoszenia przez kupującego od Kupującego roszczeń z tytułu gwarancji, Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego przesłania towaru wraz z prawidłowo wypełnioną kartą gwarancyjną. Kupujący ponosi odpowiedzialność za wszelkie opóźnienia w dostawie towaru objętego zgłoszeniem gwarancji i szkodę tym opóźnieniem wywołaną.
Dostawy
13. Towary zamówione przez Kupującego albo osobę przez niego upoważnioną (w tym osobę uznaną za upoważnioną zgodnie z ust. 6) dostarczone na miejsce przez niego wskazane, uważa się za doręczone Kupującemu, niezależnie od osoby faktycznie dokonującej odbioru.
14. W przypadku niedoręczenia zamówionego towaru w terminie 7 dni od dnia wskazanego przez ESSVE, Kupujący może wskazać na tę okoliczność, że towar nie został doręczony. W przypadku braku takiego wskazania, dostawę uważa się za dokonaną poprawnie.
15. Opłaty za transport zamówień na kwotę nie przekraczającą 1 500,00 zł obciążają Kupującego.
16. Opłaty za transport zamówień na kwotę przewyższającą 1 500,00 zł obciążają ESSVE.
17. Transport urządzeń objętych okresem gwarancji z i do serwisu gwarancyjnego realizowana jest na koszt ESSVE.
18. W przypadku części zamiennych o wartości nie przekraczającej 500,00 zł Kupujący może zażądać ich dostarczenia osobną spedycją lub priorytetowym listem poleconym. W takiej sytuacji koszt takiej wysyłki obciąża Kupującego według taryfikatora przewoźnika.
19. Ryzyko związane z transportem i odbiorem obciąża Kupującego. ESSVE jest odpowiedzialne za prawidłowe dostarczenie towaru do miejsca odbioru zamówionego towaru przez firmę transportową.
20. Możliwy jest wcześniejszy odbiór zamówienia po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i osoby, która dokona odbioru towaru.
21. ESSVE jest uprawnione do wstrzymania realizacji zamówień w przypadku nieuiszczenia przez Kupującego choćby jednej należności wynikającej z wystawionych faktur VAT w terminie. Wstrzymanie realizacji zamówień może trwać aż do czasu uregulowania wszystkich zaległości wraz z należnościami ubocznymi wynikłymi z opóźnienia w płatności.
Rabaty i bonus
22. Kupującemu może zostać udzielony przez ESSVE rabat, którego szczegółowe warunki zostaną określone w Warunkach Handlowych.
23. Rabat ma charakter stały i przysługuje Kupującemu przez cały okres obowiązywania umowy.
24. W przypadku dokonania przez Kupującego zakupów od ESSVE towarów o wartościach określonych w Warunkach Handlowych, Kupującemu mogą zostać przyznane bonusy w ustalonej szczegółowo w Warunkach Handlowych wysokości.
25. Przyznanie i naliczenie bonusu może nastąpić jedynie w przypadku terminowej zapłaty wszystkich należności za towary zamówione w roku, na który Strony określiły Warunki Handlowe. Zwrot kwoty stanowiącej procentowy odpowiednik kwoty bonusu za dany rok zakończonej współpracy handlowej nie może nastąpić przed spłatą wszystkich zobowiązań ciążących na Kupującym z tytułu zamówień dokonanych w roku, w którym Strony obowiązywały Warunki Handlowe.
Kredyt kupiecki
26. Strony mogą wspólnie ustalić wysokość kredytu kupieckiego dla Kupującego, który nie powinien zostać przekroczony, mimo że termin płatności jeszcze nie upłynął
27. W uzasadnionych przypadkach ESSVE może żądać od Kupującego ustanowienia zabezpieczeń dla celów dalszego korzystania z kredytu kupieckiego. Warunki zabezpieczenia określa każdorazowo ESSVE.
28. Przekroczenie limitu kredytu kupieckiego skutkuje natychmiastową koniecznością przejścia Kupującego na zapłaty bez odroczonego terminu płatności. Nadto przekroczenie limitu kupieckiego powoduje postawienie faktur jeszcze nie wymagalnych w stan wymagalności.
29. Zwiększenie limitu kredytu kupieckiego wymaga każdorazowo formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz wymaga zgody ESSVE potwierdzonej przez Dyrektora Zarządzającego oraz dział księgowości ESSVE pod rygorem nieważności.
Zakończenie umowy
30. ESSVE przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku:
1) nieprzedłożenia dokumentów żądanych na podstawie ust. 5, w przepisanym terminie;
2) eksponowania przez Kupującego towaru konkurencyjnego względem towarów znajdujących się w ofercie ESSVE wykorzystując do tego celu system ekspozycyjny ESSVE;
3) gdy zaległości płatnicze Kupującego wobec ESSVE przekraczają 30 dni lub wartość udzielonego kredytu kupieckiego;
4) nieuiszczenia przez Kupującego płatności za dwie wymagalne faktury VAT po uprzednim wezwaniu Kupującego do uregulowania należności.
31. Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku rażącego niewywiązywania się przez ESSVE z istotnych obowiązków wynikających z umowy, tj. nieprzesłania towaru mimo upływu terminu, po uprzednim wezwaniu ESSVE do przesłania towaru na piśmie pod rygorem nieważności, chyba że nieprzesłanie towaru jest wynikiem okoliczności niezależnych od ESSVE.
32. Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.
33. Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia ESSVE w formie pisemnej o zmianach w aktualnej dokumentacji, zmianach siedziby, przekształceniach właścicielskich, zmianach numeru rachunku bankowego służącego do wzajemnych rozliczeń oraz o toczących się postępowaniach dotyczących sytuacji prawnej i majątkowej, a także o zmianach w zakresie osób uprawnionych do składania w jego imieniu oświadczeń woli.
34. Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić ESSVE o toczących się wobec niego postępowaniach sądowych, uzyskanych przeciwko niemu tytułach wykonawczych złożonych wnioskach i wszczętych postępowaniach egzekucyjnych, układowych lub upadłościowych.
V. PŁATNOŚCI
1. Zapłata za towar lub usługi świadczone na rzecz Odbiorcy następuje przelewem na rachunek bankowy ESSVE wskazany na fakturę VAT dostarczonej Kupującemu niezwłocznie po jej wystawieniu.
2. Za dzień dokonania płatności uważa się dzień uznania rachunku ESSVE kwotą zapłaty.
3. Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT, duplikatów faktur VAT oraz faktur korygujących VAT w formie elektronicznej albo dokumentowej w przypadku wskazania przez niego adresu e-mail. Kupujący może złożyć oświadczenie o wyborze papierowej formy fakturowania.
4. Faktury VAT, duplikaty faktur VAT oraz faktury korygujące VAT są przesyłane Kupującemu niezwłocznie. W przypadku nieotrzymania albo otrzymania nieprawidłowo wypełnionych opisanych powyżej dokumentów w terminie 7 dni od dnia wskazanego w potwierdzeniu zamówienia jako data przesłania towaru, Kupujący zobowiązany jest do poinformowania o tym ESSVE. Niezawiadomienie ESSVE o nieotrzymaniu opisanych powyżej faktur VAT uważa się za potwierdzenie otrzymania opisanych powyżej dokumentów.
VI. GWARANCJA
1. Na towary oferowane przez ESSVE pod jej własną marką ESSVE udziela Kupującemu 24-miesięcznej gwarancji w zakresie wad ukrytych i wad materiałowych zakupionych towarów.
2. Kupujący traci gwarancję w przypadku niewłaściwego użytkowania zakupionych towarów, niewłaściwego ich składowania.
3. Kupujący zobowiązuje się do wydania ESSVE urządzenia wraz z prawidłowo wypełnioną kartą gwarancyjną otrzymaną od ESSVE
4. Wszelkie niejasności dotyczące praw gwarancyjnych lub roszczenia wynikające z tytułu rękojmi Kupujący zobowiązuje się w pierwszej kolejności rozwiązywać bezpośrednio z ESSVE.
5. ESSVE nie ponosi odpowiedzialności za użycie produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem, charakterystyką produktu lub dokumentacją dotyczącą produktu otrzymaną od ESSVE lub dostępną na oficjalnej stronie internetowej ESSVE w chwili korzystania z produktu.
VII. REKLAMACJE
1. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie 3 dni od daty przyjęcia towaru. W dokumencie reklamacji Kupujący powinien opisać wszelkie braki jakościowe lub ilościowe stwierdzone w dostarczonym towarze.
2. Reklamacja powinna być złożona na piśmie pod rygorem nieważności.
3. Wszelkie uszkodzenia opakowań (tj. kartonów, palet, folii na europaletach), które powstały w transporcie powinny zostać opisane przy odbiorze zamówienia w liście przewozowym.
4. ESSVE rozpatrzy każdą złożoną reklamację w terminie 21 dni roboczych.
5. Wadliwa część produktu albo produkt powinna zostać zwrócona ESSVE do naprawy lub wymiany po wcześniejszym uzgodnieniu zasad zwrotu z ESSVE.
6. ESSVE ponosi odpowiedzialność jedynie za te wady, które uwidoczniły się w warunkach normalnego użytkowania produktu, oraz przy właściwym użytkowaniu.
7. ESSVE nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie produktu.
8. Złożenie reklamacji nie stanowi podstawy do wstrzymania płatności za zamówione towary.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W przypadku naruszenia warunków OWU przez Kupującego, ESSVE przysługuje prawo wstrzymana sprzedaży na uzgodnionych warunkach.
2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów powstałych w wyniku wykonania, niewłaściwego wykonania lub niewykonania umowy jest Sąd miejsca siedziby ESSVE. W przypadku, gdy Kupującym jest konsument, Sądem właściwym w takich przypadkach jest sąd właściwy miejsca zamieszkania Kupującego.
3. W sprawach nieuregulowanych w OWU zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny.
4. OWU jest dostępne na stronie internetowej ESSVE www.essve.pl.
5. Wszelkie zmiany umów zawartych w ramach Warunków Handlowych albo umów Sprzedaży Jednorazowej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.