Bærekraft i ESSVE

ESSVE har som mål å levere varige og bærekraftige løsninger som ikke setter større miljøavtrykk enn strengt nødvendig. Det betyr enkle og sikre løsninger slik at jobben kan utføres effektivt, uten unødvendig opphold eller svinn.

Vårt arbeid med bærekraft

Arbeidet med å utvikle og tilby innfestingsløsninger må bygge på bærekraftige valg, både nå og i fremtiden. Dette tankesettet skal gjennomsyre hele verdikjeden – fra underleverandører og produksjon til distribusjon. I takt med at kunnskapen om hvordan vår virksomhet påvirker omverdenen øker, ønsker vi å etterlate oss noe som er bedre enn i går.

Høy kvalitet er av største betydning for vår virksomhet. For oss betyr det sikre produkter med lang levetid. Installasjoner hvor våre produkter er brukt skal aldri begrense levetiden for de bygg eller produkter de er en del av.

Håkon Eide, daglig leder i ESSVE Norge.

Vårt rammeverk for bærekraft inneholder følgende seks fokusområder:

Produkt og tjenestetilbud

Vi kompletterer vårt produkttilbud med tjenester som skal hjelpe brukerne å utføre alle sine innfestingsarbeider mer effektivt. Alt i alt skal tjenestene medføre en mer ressurseffektiv bruk, ikke bare for kundenes skyld, men også for miljøet.

Helse, miljø og sikkerhet

Helse og sikkerhet er helt avgjørende verdier for hele vår virksomhet. I praksis kobler vi disse verdiene sammen med et godt arbeidsmiljø og ser dem som en forutsetning for å kunne utføre arbeidet på en god måte. Både blant våre egne ansatte, hos våre kunder og hos underleverandører.
Dessverre lever vi i en verden hvor jakten på fremskritt og velstand etterlater seg et miljø som stadig blir dårligere. Konsekvensene av dette kan bli katastrofale. Vi er imidlertid fast bestemt på å ta vår del av ansvaret og hele tiden gjøre valg som reduserer den negative effekten på miljøet.

Likestilling og mangfold

Vi tror på en likestilt verden hvor alle har de samme mulighetene, uansett kjønn, opprinnelse, religion, seksuell legning etc. Som selskap er det vårt ansvar å gå foran med et godt, likestilt eksempel og påvirke der vi kan i riktig retning.

Materialer og avfall

En viktig del av arbeidet med å redusere vårt miljøavtrykk er å øke gjenbruk og gjenvinning samt redusere svinn for å unngå unødvendig råstoffutvinning. Våre valg av materialer skal så langt som mulig styres av mulighetene for gjenbruk og gjenvinning, og vi skal tilby løsninger som reduserer unødvendig svinn av materialer i våre egne og våre kunders prosesser.

Bærekraftige verdikjeder

Vi arbeider for en mer bærekraftig produksjon gjennom hele vår verdikjede, selv om produksjonen hovedsakelig skjer hos underleverandører uten vår direkte tilstedeværelse. Derfor tar vi et særlig ansvar for stadig å utvikle og følge opp våre leverandørsamarbeid på alle bærekraftsområder, fra helse og sikkerhet til materialer og avfall.

Våre bærekraftsmål

Vi kan ikke lukke øynene for det faktum at vårt forbruksmønster og våre produksjonsmetoder har negativ påvirkning på miljøet eller at vi umiddelbart må iverksette tiltak for å snu denne utviklingen.

Vi har derfor valgt ut to av FNs bærekraftmål som primære fokusområder for vår virksomhet, mål som er i direkte samsvar med vår strategi:
• Mål 12: Sørge for at forbruksmønstre og produksjonsmetoder er bærekraftige.
• Mål 13: Innføre umiddelbare tiltak for å bekjempe klimaforandringene og deres konsekvenser.

Vi er også overbevist om at den dagen vi oppnår full likestilling, fremfor alt mellom menn og kvinner, vil mange av de problemene vi ser i dag bli redusert dramatisk. Vi ser også at den økonomiske utviklingen må gå i takt med anstendige arbeidsvilkår for alle.

Som et resultat av dette har vi valgt ut ytterligere to av FNs bærekraftmål hvor vi aktivt skal jobbe med å forbedre oss. Det skal gjelde uavhengig av geografi, og uavhengig av om det er vår egen eller våre underleverandørers virksomhet:
• Mål 5: Oppnå likestilling og styrke alle kvinners og jenters selvstendighet.
• Mål 8: Arbeide for en jevn og bærekraftig økonomisk vekst for alle, full og produktiv sysselsetting, og anstendige arbeidsvilkår for alle.

Våre fokusområder

• Senke våre CO2-utslipp fra transport (miljø)
• Øke bruken av elektrisitet fra fornybare kilder (miljø)
• Redusere svinn av innfestingsprodukter under monteringsarbeidet (produkt- og tjenestetilbud)
• Intern eller ekstern miljøsertifisering og -revisjon av leverandører (bærekraftige verdikjeder)
• Øke graden av gjenvinning (materialer og avfall)
• Lansere produkter som bidrar til en mer bærekraftig og sikrere innfesting, eller en mer effektiv og ergonomisk riktig montering (produkt- og tjenestetilbud, helse og sikkerhet)
• Øke andelen kvinner og øke graden av mangfold (likestilling og mangfold)
• Øke forståelsen for bærekraftig arbeid i alle ledd hos våre kunder, våre egne ansatte og underleverandører (bærekraftige verdikjeder)


Bærekraftig ledelse

Drift og ledelse av selskapet er basert på gjeldende svensk og norsk lovgivning, de regler som gjelder for et børsnotert svensk selskap samt våre egne interne retningslinjer og rammer. Disse beskriver de regler og den tilnærming som vi skal følge internt, men også hvilke krav vi stiller til hele vår verdikjede av leverandører.

Utover dette utarbeider vi mål for ulike områder av virksomheten. Bærekraft er ett eksempel. For å sikre fremdrift og at vi følger opp utviklingen, har vi sentrale og lokale nøkkeltall. Nøkkeltallene er opprettet spesielt med tanke på å gi effekt på våre utvalgte fokusområder for bærekraft i ESSVE.
For effektivt å tydeliggjøre hvilke krav vi vi stiller til våre underleverandører og hva vi mener er viktige utviklingsområder, har vi opprettet en Supplier Code of Conduct. Denne følges opp delvis ved egenvurdering og leverandørenes egne kontrollrutiner, og delvis gjennom revisjoner og inspeksjoner av våre egne ansatte eller av tredje part.

Til sammen gir oppfølgingen et så korrekt bilde som mulig av hvordan vi utfører vårt miljøarbeid og hvordan vi opprettholder god produktkvalitet, forretningsetikk, arbeidsmiljø og arbeidsrett.

 

GRØNTPUNKT_logo.png

GRØNT PUNKT

ESSVE er medlem i Grønt Punkt og tar dermed ansvar for at vår emballasje blir innsamlet og resirkulert i henhold til myndighetenes gjeldende avfallsforskrifter.

PLASTLØFTET

i 2019 ble vi med i Plastøftet i regi av Grønt Punkt, et løfte som skal bidra til en mer sirkulær plastøkonomi. Som leverandør forplikter vi oss til å øke bruk av resirkulert plast i egen emballasje i tillegg til å jobbe aktivt med å redusere bruken av plast.

Dette er Plastløftet