Tvarumas

Susipažinkite su ESSVE požiūriu į tvarumą.

Visai mūsų veiklai būdingas mąstymas ilgalaikėje perspektyvoje. Tai reiškia, kad siūlome ilgalaikius produktus ir sprendimus, kurie yra paprasti ir patikimi, todėl užtikrina efektyvų darbą be nereikalingų pertrauktų ir nuostolių. Mūsų tikslas paprastas: sukurti patvarias konstrukcijas ir išvengti bereikalingo išteklių švaistymo.


TVARUMO SIEKIS

Kurdami ir siūlydami tvirtinimo sprendimus visada turime remtis tvariais pasirinkimais. Siekiame, kad toks požiūris atsispindėtų visoje proceso grandinėje nuo žaliavų tiekimo iki gamybos ir platinimo. Vis geriau suvokdami mūsų veiklos poveikį aplinkai ir ekonominėms bei socialinėms aplinkybėms, norime pasiūlyti geresnių sprendimų nei vakar. Net ir integravę tvarumo tikslus į savo strategiją matome, kad to nepakanka visoms pusėms įtraukti, todėl numatėme darnios raidos gaires, aprėpiančias įmonės įtakos zonoje esančias sritis nuo tiekėjų iki klientų.


Aukšta kokybė yra itin svarbi mūsų veiklai. Mums tai reiškia patikimus ir ilgaamžius produktus. Mūsų gaminiai turi užtikrinti, kad konstrukcijos, kurioms jie yra naudojami neribos pastatų ar produktų tarnavimo laiko.

JOHAN CEDERSTRAND, ESSVE ŠVEDIJA VADOVAS

 

TVARUMO GAIRĖS APRĖPIA ŠEŠIAS SVARBIAS SRITIS

1. PRODUKTŲ & PASLAUGŲ PASIŪLA

Aukšta kokybė yra itin svarbi mūsų veiklai. Mums tai reiškia patikimus ir ilgaamžius produktus. Mūsų gaminiai turi užtikrinti, kad konstrukcijos, kurioms jie yra naudojami neribos pastatų ar produktų tarnavimo laiko. Produktų pasiūlą mes papildome paslaugomis, kuriomis siekiame padėti vartotojams efektyviau atlikti tvirtinimo darbus, taip pat efektyviau naudoti išteklius - tai naudinga ne tik klientams, bet ir aplinkai. Tai ir tvirtumo testai, ir pagalba nustatant dydžius, tvirtinimo produktams skirtos sistemos bei tvirtinimo darbų automatizavimas. 


2. SVEIKATA & SAUGA

Ypatingą dėmesį sveikatos ir saugos klausimams skiriame ne tik kurdami siūlomus produktus, bet ir kasdienėje savo veikloje. Mums tai reiškia gerą darbo aplinką, kuri yra sėkmingos veiklos sąlyga tiek kalbant apie tiekėjus, tiek apie mūsų pačių personalą ir klientus.

 
3. APLINKOSAUGA

Deja, gyvename pasaulyje, kuriame vaikydamiesi naujų tikslų vis labiau aliname aplinką ir rizikuojame sulaukti katastrofiškų pasekmių. Esame tvirtai pasiryžę prisiimti atsakomybę ir stengtis nuolat mažinti neigiamą poveikį gamtai.


4. LYGYBĖ & ĮVAIROVĖ

Mes tikime pasauliu, kuriame žmonėms suteikiamos lygios teisės, nepriklausomai nuo lyties, kilmės, religijos, seksualinės pakraipos ir t.t. Skirtumus toleruojančioje aplinkoje mažėja konfliktų rizika ir lengviau suvaldyti darbo klimato pokyčius. Įmonė privalo skatinti lygybę ir tuo klausimu būti sektinu pavyzdžiu.

 

5. ŽALIAVOS & ATLIEKOS

Siekiant sumažinti neigiamą poveikį aplinkai, labai svarbu didinti pakartotinį naudojimą ir perdirbimą bei mažinti švaistymą, tuo pačiu mažinant naujų žaliavų gavybos poreikį. Būtina kiek įmanoma rinktis antriniam panaudojimui arba perdirbimui tinkančias medžiagas. Mes pasiūlysime sprendimus, padėsiančius mažinti bereikalingą žaliavų eikvojimą tiek mūsų, tiek klientų darbinių procesų metu.
 

6. TVARUMĄ SKATINANČIOS VERTYBĖS

Nors gamybą daugiausiai vykdo tiekėjai ir mes neturime tiesioginės įtakos procesui, savo vertybėmis siekiame tvaresnės produkcijos. Todėl įsipareigojame nuolat bendradarbiauti su tiekėjais darnios raidos klausimais, pradedant sveikata bei sauga ir baigiant žaliavomis bei atliekomis.  

 

TVARUMO TIKSLAI

Negalime užmerkti akių prieš faktą, kad vartojimo ir gamybos tendencijos neigiamai veikia aplinką ir norint tai pakeisti reikia nedelsiant imtis priemonių.

Todėl išskyrėme du iš JT iškeltų darnaus vystymosi tikslų ir jiems pirmiausia skiriame dėmesį savo darbe bei siejame su įmonės strategija:


•    12 tikslas. Rūpintis atsakingu vartojimu ir gamyba.
•    13 tikslas. Nedelsiant imtis kovos su klimato kaita ir jos pasekmėmis priemonių.


Esame įsitikinę, kad pasiekus lygybę (visų pirma lyčių), dramatiškai sumažės daug šiandienos problemų. Taip pat pastebime, kad ekonominė raida ir orių darbo sąlygų visiems dirbantiesiems užtirinimas turi žengti koja kojon. Dėl šios priežasties išskyrėme dar du JT iškeltus darnaus vystymosi tikslus ir aktyviai sieksime tobulėti ta linkme.

Nepaisant geografinių aplinkybių tiek savo, tiek tiekėjų veikloje:


•    5 tikslas. Siekti lygybės ir stiprinti visų moterų ir mergaičių savarankiškumą.


•    8 tikslas. Siekti stabilios ir tvarios ekonominės raidos bei produktyvaus užimtumo ir orių darbo sąlygų visiems.

SRITYS, KURIOMS SKIRIAME YPATINGĄ DĖMESĮ 

•    Transportuojant išskiriamo anglies dioksido kiekio mažinimas (aplinkosauga)
•    Elektros iš atsinaujinančių šaltinių vartojimo didinimas (aplinkosauga)
•    Tvirtinimo produktų švaistymo montavimo metu mažinimas (produktų ir paslaugų pasiūla)
•    Vidinis arba išorinis ekologiškumo sertifikavimas ir tiekėjų auditas (tvarumą skatinančios vertybės)
•    Perdirbimo laipsnio didinimas (žaliavos ir atliekos)
•    Patvaresnį ir patikimesnį tvirtinimą arba efektyvesnį ir ergonomiškesnį montavimą užtikrinančių produktų diegimas (produktų ir paslaugų pasiūla, sveikata ir sauga)
•    Personalo narių moterų dalies didinimas ir įvairovės skatinimas (lygybė ir įvairovė)
•    Klientų, mūsų personalo ir tiekėjų suvokimo apie veiklos tvarumą didinimas (tvarumą skatinančios vertybės)

TVARUS VADOVAVIMAS

Mūsų vadovavimas yra paremtas biržoje kotiruojamoms Švedijos įmonėms galiojančiais įstatymais ir taisyklėmis bei vidinėmis įmonės nuostatomis ir gairėmis, kurios aprašo vidines kompanijos taisykles ir tvarką bei tiekėjams keliamus su mūsų vertybėmis susijusius reikalavimus.
Be to, keliame tam tikrus tikslus įvairioms veiklos sritims. Viena jų yra darni raida. Norėdami užtikrinti pažangą ir galimybes stebėti raidą, esame nustatę siektinus bendruosius ir lokalius rodiklius. Šios gairės turi padėti mums įgyvendinti ESSVE užsibrėžtus tvarumo tikslus.


Siekdami efektyviai ir tiksliai išaiškinti tiekėjams mūsų keliamus reikalavimus ir raidai svarbias sritis, paruošėme tam skirtą vadovą Supplier Code of Conduct. Jį papildo vidinis pačių tiekėjų atliekamas vertinimas ir kontrolė bei mūsų personalo ir trečiųjų šalių vykdomas auditas bei inspekcijos. Kartu šios priemonės suteikia maksimaliai išsamų vaizdą ir atspindi mūsų vykdomą darbą aplinkosaugos labui, taip pat produktų kokybę, verslo etiką, darbo aplinką ir darbo teisę.