Kestävä kehitys

Näin ESSVE edistää kestävää kehitystä.

Pitkän tähtäimen ajattelu leimaa kaikkea työtämme. Käytännössä se tarkoittaa, että tarjoamme pitkäikäisiä tuotteita ja ratkaisuja. Yksinkertaisia ja varmoja ratkaisuja, jotka mahdollistavat tehokkaan työskentelyn. Ei turhia taukoja tai turhaa hävikkiä. Tavoitteenamme on yksinkertaisesti jättää perinnöksemme kestäviä rakenteita, jotka on saatu aikaan ilman tuhlausta.


TYÖMME KESTÄVÄSSÄ KEHITYKSESSÄ

Työmme kiinnitysratkaisujen parissa täytyy nyt ja tulevaisuudessa rakentua kestäville valinnoille. Haluamme tämän näkökulman näkyvän koko ketjussa – alihankkijoilta ja tuotannosta jakeluun. Samalla kun tietämyksemme vaikutuksestamme ympäristöön, taloudellisiin ja sosiaalisiin suhteisiin lisääntyy, haluamme jättää jälkeemme jotain parempaa kuin eilen. Vaikka kestävä kehitys on mukana strategiassamme, niin katsomme että se ei riitä kaikkien osapuolten aktivoimiseksi. Siksi olemme luoneet kestävän kehityksen säännöstön, joka kattaa ne osa-alueet, joihin me yrityksenä voimme vaikuttaa. Alihankkijasta asiakkaaseen.


Korkea laatu on oleellisen tärkeää liiketoiminnallemme, mikä tarkoittaa meille luotettavia ja kestäviä tuotteita. Tuotteidemme tulee varmistaa, että niiden käyttäminen ei lyhennä rakennuksen tai tuotteen elinikää.

JOHAN CEDERSTRAND, ESSVE RUOTSIN TOIMITUSJOHTAJA

 

KESTÄVÄN KEHITYKSEN SÄÄNNÖSTÖN KUUSI OSA-ALUETTA

1. TUOTE- JA PALVELUTARJONTA

Korkea laatu on toiminnallemme ensisijaisen tärkeää ja merkitsee meille luotettavia ja pitkäikäisiä tuotteita. Tuotteidemme tulee varmistaa, että niiden käyttäminen ei lyhennä rakennuksen tai tuotteen elinikää. Täydennämme tuotevalikoimaamme palveluilla, joiden avulla käyttäjät voivat suorittaa kiinnitystyöt entistä tehokkaammin. Palvelut johtavat lopulta tuotteiden tehokkaampaan käyttöön, mikä ei hyödytä ainoastaan asiakkaitamme, vaan myös ympäristöämme, olipa kyse lujuustesteistä, suunnittelutuesta, kiinnitystarvikkeiden säilytysjärjestelmästä tai kiinnityksen automatisoinnista.


2. TERVEYS JA TURVALLISUUS

Terveys ja turvallisuus ovat tuotteidemme ja toimintamme kriittisiä arvoja. Käytännössä pidämme niitä hyvän työympäristön merkkeinä ja hyvän työnteon mahdollistajina niin alihankkijoillemme, omalle henkilöstöllemme kuin asiakkaillemmekin.

 
3. YMPÄRISTÖ

Elämme maailmassa, jossa tuotteiden jalostamisen tarpeemme jatkuvasti heikentää ympäristön tilaa. Tällä voi olla katastrofaaliset seuraukset. Kannamme määrätietoisesti vastuumme ja teemme jatkuvasti valintoja, jotka vähentävät haitallisia ympäristövaikutuksia.


4. TASA-ARVO JA MONIMUOTOISUUS

Uskomme tasa-arvoiseen maailmaan, jossa ihmisille annetaan yhtäläiset mahdollisuudet esimerkiksi sukupuolesta, taustasta, uskonnosta ja seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta. Täysin tasa-arvoisessa maailmassa konfliktien riski pienenee ja pystymme paremmin vastaamaan ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin. Yrityksenä vastuullamme on edistää tasa-arvoa mahdollisuuksien mukaan oman yrityksemme lisäksi myös muualla.

 

5. MATERIAALIT JA JÄTE

Haitallisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi on tärkeää lisätä uudelleenkäyttöä ja kierrätystä sekä pienentää hävikkiä turhan raaka-ainetuotannon pienentämiseksi. Valitun materiaalin tulee mahdollisuuksien mukaan olla uudelleenkäytettävää tai kierrätettävää ja meidän tulee tarjota hävikkiä vähentäviä ratkaisuja niin omaan kuin asiakkaidemme toimintaan.
 

6. KESTÄVÄT TUOTANTOKETJUT

Tavoitteenamme on edistää kestävää kehitystä koko tuotantoketjussamme, vaikka pääosa tuotannosta on alihankkijoidemme käsissä ja suoran vaikutuksemme ulkopuolella. Siksi vastuullamme on myös kehittää ja seurata yhteistyötämme alihankkijoiden kanssa kaikilla kestävän kehityksen osa-alueilla terveydestä ja turvallisuudesta materiaaleihin ja jätteeseen.

 

KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTEEMME

Emme voi sulkea silmiämme siltä, että kulutus- ja tuotantotavat vaikuttavat haitallisesti ympäristöön. Tai siltä, että tämän kehityksen hidastamiseksi on toimittava välittömästi.

Tämän vuoksi olemme valinneet työmme keskeisiksi osa-alueiksi kaksi YK:n kestävän kehityksen tavoitetta, jotka yhdistyvät suoraan strategiaamme:


•    Tavoite 12: Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys
•    Tavoite 13: Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan.

 

Olemme myös vakuuttuneita, että kun tasa-arvo saavutetaan – etenkin miesten ja naisten välille – monet nykyiset ongelmat pienenevät merkittävästi. Näkemyksemme mukaan myös taloudellisen kehityksen on tapahduttava siten, että ihmisarvoiset työolot toteutuvat kaikkien kohdalla. Tästä syystä olemme valinneet myös kaksi muuta YK:n kestävän kehityksen tavoitetta, joiden toteutumista haluamme aktiivisesti edistää.

Maantieteellisestä sijainnista huolimatta niin omassa kuin alihankkijoidemme toiminnassa:


•    Tavoite 5: Saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo sekä vahvistaa naisten ja tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuksia.


•    Tavoite 8: Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja.

PAINOPISTEALUEEMME

•    Vähentää kuljetusten aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä (ympäristö)
•    Lisätä uusiutuvan sähkön käyttöä (ympäristö)
•    Vähentää kiinnitystuotteiden hävikkiä asennustöissä (tuote- ja palvelutarjonta)
•    Tavarantoimittajien sisäiset ja ulkoiset ympäristösertifioinnit ja -tarkastukset (kestävät tuotantoketjut)
•    Lisätä kierrätysastetta (materiaali ja jäte)
•    Tarjota tuotteita kestävämpään ja varmempaan kiinnitykseen sekä tehokkaampiin ja ergonomisempiin asennuksiin (tuote- ja palvelutarjonta, terveys ja turvallisuus)
•    Lisätä naisten osuutta ja kasvattaa monimuotoisuutta (tasa-arvo ja monimuotoisuus)
•    Lisätä asiakkaidemme, henkilöstömme ja alihankkijoidemme tietoisuutta kestävästä kehityksestä (kestävät tuotantoketjut)

KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ TUKEVA JOHTAJUUS

Yritystoimintamme johtaminen perustuu voimassa olevaan lainsäädäntöön, ruotsalaisia pörssiyhtiöitä koskeviin määräyksiin ja sisäisiin toimintakäytäntöihin ja -kehyksiin. Toimintakäytännöissä on kuvattu säännöt ja toimintatavat, joita noudatamme yrityksemme sisällä, sekä vaatimukset, joita asetamme koko tuotantoketjullemme alihankkijoineen.
Lisäksi olemme asentaneet eri liiketoiminta-alueille tavoitteita, kuten kestävän kehityksen edistäminen. Kehityksen varmistamiseksi ja sen seuraamiseksi olemme laatineet yhteisiä ja paikallisia avainlukuja, joita seuraamalla nähdään edellä mainittujen kestävän kehityksen osa-alueiden toteutuminen ESSVE:n liiketoiminnassa.

 

Ilmaistaksemme selkeästi alihankkijoillemme, mitä vaatimuksia heille asetamme ja mitkä osa-alueet ovat meille tärkeitä, olemme laatineet heitä varten eettiset säännöt (Supplier Code of Conduct). Näiden noudattamista seurataan itsearviointien ja tavarantoimittajien omien tarkastusten sekä oman henkilökuntamme ja kolmannen osapuolen suorittamien tarkastusten kautta. Seuranta antaa mahdollisimman oikean kuvan ympäristötoimistamme ja korkean tuotelaadun, liike-elämän etiikan, työympäristön ja työhön liittyvien oikeuksien ylläpitämisestä.